X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/08/07
کدام راه را انتخاب نماییم ؟

کدام راه را انتخاب نماییم ؟

در زنده گی انسان سه راه وجود دارد ؟

1-  راه خود انسان : این راه همان مسیری است که انسان به اختیار واراده خویش ، با فکر واندیشه خویش آنرا اصل قرار داده و مطابق آن برنامه زنده گی خویش را تعیین و ترتیب مینماید .

2 - را ه دیگران :  احیانا انسان سر تسلیم به دیگران گذاشته وراه مادر وپدر، بیگانه گان ، موسسات ، سازمان های بین المللی و غیره را برای سامان بخشیدن زنده گی خویش بکار میبرد .

3 -  راه  خالق بشریت :  برای رسیدن به خوشبختی ها انسان راه پروردگار را در پیش گرفته و آنچه را خالق انسان برای او ترسیم نموده است پیروی مینماید .  

سؤال : کدام راه را انتخاب نمود ؟

اکنون انسان از خود میپرسد:که با دانستن این سه راه کدام راه را انتخاب نماییم که به عقل وفهم انسا

ن نزدیکتر وبرای انسان مصلحت بیشتر داشته باشد.(راه خود،راه دیگران، ویاهم را ه خدا )

1-  راه خود غلط است ، زیرا اطلاعات انسان محدود است ، انسان تحت دایره حواس های پنجکاه و خواهشات و توقعات نفسانی  محدود میباشد ، همین سبب است که انسان در زنده گی خویش به صد ها مرتبه از تصمیم خویش  پشیمان میشود ،  و یا از انجام کاری احساس ندامت میکند ، و گاهی هم با وجود استدلال و منطق راهی را اختیار میکند که بعد ها برایش واضح میشود که به غلط رفته است ، به کونه مثال من در سن بیست سالکی فکر مینمودم که بسیارهوشیار و نسبت به دیکران زیاد میدانم ، ولی زمانی به سن 25 سالکی رسیدم خودم برای خود کفتم که من درسن 20 سالکی بسیار نادان بودم ام زیرا اکر جنین کاری را میکردم اکنون خوشبخت ترین انسانها بودم ولی در آن وقت غافل بودم و هیج کاری نکردم ، و زمانی به سن 30 رسیدم بخود کفتم که من بنج سال بیش باوجود این فکر که من یک انسان کامل هستم ولی اکنون کشف نمودم که نقص های زیادی داشته اسم ، به همین سان با کذشت هرسال برای انسان تجارب بیشتر حاصل میکردد ، هرکسی را ملاقات نماییم ، خودش اعتراف میکند که اکر من حند سال بیش حنین میکردم ، اکنون جی خوشبختی هایی نصیب من بود ، وهمیشه انسان از اشتباهات ، غلطی ها ، بی توجهی های سابقه خویش کله مند است ، شما ازخود ببرسید که از امور دو إلى سه سال تان حقدر راضی هستنید ، هرکاه عقل امروزی شما بنج سال بیش میبود ، جی کارهایی را میکردید ، به همین سان همیشه علم انسان بعد ازتجارب ، معلومات های جدید و تعلمی وتحصیل بیشتر میکردد ، علوم انسانی همیشه رو به بیشرفت است ، وهیحکاهی کفته نمیتوانیم که علوم انسانی تکمیل کردیده زیرا بشر همه روزه به کشفیات جدیدی نایل میکردد که سابقه های نمیدانستند ، در عصور سابق سقراط وافلاطون را فیلسوف میکفتند ، ولی امروز یک طفل کوجک ده ها جند معلومات سقراط وافلاطون را میدانند و حتا بیشتر از آنها ، ولی فیلسوف کفته نمیشوند ، بناء  محدودیت توانایی انسان که زادهء تجارب است  سبب میشود که اشتباهاتی زیادی را انجام دهد ، و ازینکه انسان محدود است ، تصوراتی که برای آینده مینماید حتمی نبوده ، و اشتباهات انسان زاده همان محدودیت فکری واندیشوی اش میباشد ، بدین اساس راه خود را اختیار نمودن و مطابق تصورات محدود خویش عمل نمودن سبب پشیمانی و غلطی میگردد .

2 - راه دیگران : دیگران نیز ما نند مایان بشرند ، و همان صفاتی که در ماست در آنها نیز است ، آنان نیز تابع حواس پنجگانه و خواهشات نفسانی خویش میباشند ، بسیاری از برنامه های زنده گی را به مصلحت خود ترتیب و تنظیم مینمایند و هزاران پیش بینی بشر با آمدن نسل جدید و اختراعات جدید تکذیب شده است ، بناء اختیار راه دیگران نیز معقولیت ندارد .

3 - راه خدا (جل جلاله) : ازینکه  الله (جل جلاله) ذات عالم بی نهایت است ، و علم و دانش الهی متعلق به زمان و مکان نبوده بلکه مافوق همه میباشد ، بناء قوانین الهی قوانین وقتی و زمانی ، نبوده بلکه شایسته هر زمان و مکان است ، و ازینکه ذات الهی خالق همه بشریت است ، و با محبت زیادی که با بشر داشته او را خلق نموده است ، و جانشین خویش در روی زمین گردانیده , تا ج علم را بر سر انسان گذاشته است ، این خالق با عظمت از همه بیشر مصلحت مخلوقات خویش را در نظر داشته است ، و قوانینی را برای انسان تعیین وتثبیت نموده است که انسان را در زنده گی دنیا و آخرت نیکبخت و خوشبخت میسازد ، و اختیار راه الهی هیچگاهی انسان را به غلط نمیبرد .

انتخاب راه دین بـه عقل نزدیکتر است .

یکی از قوانین معقول زنده گی  قانون در نظر داشت احتمالات میباشد ، انسان عاقل در تمامی ابعاد زنده گی احتمالات را در نظر میداشته باشد ، بگونه مثال : هرگاه شخصی به سفری میرود ، حوادث احتمالی را که در سفر ممکن است صورت پذیرد در نظر میگیرد ، مثلا :

برای نجات از پنجری موتر تایر اشتبنی میگیرد .

برای نجات از تشنگی با خود آب میگیرد .

برای مواجه شدن با دشمن سلاحی با خود میگیرد .

برای  نجات از کرسنکی مقدار غذا با خود میگیرد .

این انسان بعد از رفتن به سفر با داشتن این همه وسایل که شاید درنیمه را ه موتر پنجر شود ، و شاید هم هوتلی نباشد ، و یاهـم دزدی آنانرا در نیمه را ه توقف دهد ، همه احتمالات را در نظر گرفته به سفر خویش آغاز میکند . اکنون هرگاه در جریان سفر هیچ حادثـه رخ ندهد و این شخص بدون کدام مشکلی به منزل مقصود برسد ، هیج نقصی نکرده است .

برعکس این تصور شخص دیگری این احتمالات را در نظر نگرفته و به سفر میرود ، و در نیمه راه ناگهان به حادثهء مبتلا میگردد ، موترش پنچر میشود ، و یا هم آب آشامیدنی نمیابد ، ویاهم شخصی به نیت رهزنی موترش را توقف میدهد ، اوکه فاقد وسایل است نمیتواند هیچ کاری کند ، بناء در مصیبت باقی میماند .

عقل انسان میگوید که انسان همیشه احتمالات را در نظر گیرد ، و اگر هیچ چیزی رخ نداد انسان نقصی نمیکند ولی اگر رخ داد و ما برای آن آماده گی نداشته باشیم نقص میکنیم .

اکنون در موضوع آخرت نیز لازم است انسان قانون احتمالات را که راه معقول است در نظر داشته باشد .

انسان عاقل این احتمال را میسنجد که بعد از مرگ زنده گی دیگری وجود دارد ، برای زندگی بعد از مرگ  آماده گی میگیرد ، خوب اگر یک مسلمان اخلاق خوب نمود ، نماز وعبادت کرد ، مال کسی را به حرام نخورد ، با فقراء و مساکین کمک نمود ، در سال یک ماه روزه گرفت  ، و بالآخره روز قیامت هم نبود در حالیکه با هزاران دلیل وبرهان ثابت است که قیامت است ، خوب این مسلمان چی نقص کرده است ؟

برعکس این تصور هرگاه شخصی همه دلایل عقل را در نظر نگرفته سخنان تمامی پیامبران را تکذیب نموده و احتمالات را که عقل برای انسان میگوید در نظر نگییرد ، و زنده گی را به بیهوده گی سپری نماید ، و بعد از مرگ با قیامت و سوال و جواب روبرور شود چی خواهد کرد ؟

بناء راه دین راه معقول است ، و ( انتخاب راه دین به عقل نزدیکتراست ) 

 

برگرفته از رساله (ما مسلمان شدیم؟) استاد : پوهنیار عبدالظاهر(داعی) استاد دانشگاه کابل

free counters

کد بارش قلب