زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1387/09/08
جنون و خود کشی

آمار گیران اثبات کرده اند که جنون به طور کلی در جوامع صنعتی بیشتر از جوامع کشاورزی یعنی این که در شهر ها بیشتر از ده هات میباشد زیرا ...

در کشور های صنعتی بنابر رشد سریع اقتصاد تأسیسات گوناگون که در زنده گی انسان فوق العاده دخیل میباشد و هم به روان انسان ها تأثیر به سزای دارد که بعضی از افراد بشر نمیتوانند تمایلات خود را ارضاء نمایند و این نا رضایتی ها با عث میشود که خلاف مقررات و رسو م اجتماعی قرار گیرند. بعضاءً این افراد شامل باند های جنایتکار شده و بعضی از آنها به خود کشی دست میزند که دانشمندان جامعه شناسی سه نوع خود کشی را تشخیص نموده اند که قرار ذیل اند:

 

1 – خود کشی ناشی از خود خواهی و یا خود پرستی:

این خود کشی ناشی سست شدن همبسته گی اجتماعی، گروهی و همچنان تضعیف رشته های همکاری و هم دردی بین افراد جامعه و هم افزایش انزوای اجتماعی.

2 – خود کشی ناشی از جنون و اختلال ورحی :

خودکشی ناشی از جنون و اختلال روحی بیشتر از برهم خوردن تعادل اجتماعی و یا به وجود آمدن یک وضع غیر عادی و پر عرج و مرج در خانواده، محیط اجتماعی و در زنده گی شخصی انسان است که طی آن اراده فرد خصوصیاتی ساز گاری را با مقررات، رسوم و آداب کرده نمیتواند که این وضع برای افراد جامعه بلاخره غیر متحمل بوده که بعضی از اشخاص به خودکشی دست میزنند.

خودکشی ناشی از دیگر دوستی:

خود کشی ناشی از دیگر دوستی نیز بیشتر هنگام صورت میگیرد که تمایل افراد جامعه و هم نابودی منافع فرد ظاهر گردد که فرد به یک حالت بی اداره گی بر ضد آن قیام نماید در ین صورت افراد بعضاءً از لحاظ روحی حاضر میشوند در صورت عدم قناعت خویش رافدای منفعت خود، میهن و مردم خود بسازد و خصوصاءً اگر عمل و حرکات او بر خلاف حیصیت و شرافت خود او و یا ملت او واقع گردد بعضاءً افراد آنرا با خودکشی جبران مینمایند البته این کیفیت در میان ارتشهای پر انظبات و در میان دشته ها و گروه های که دارای روح اتفاق و هماهنگی شدید باشند زیاد تر به مشاهده میرسد.

 

free counters

کد بارش قلب