زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/10/06
نظراتى چند از اندیشمندان مغرب زمین در رابطه به قران

نظراتى چند از اندیشمندان مغرب زمین

در این بخش نظراتى چند از اندیشمندان مغرب زمین را که با دیده انصاف و بدور از تعصب به قرآن نگریسته و در آن تفکر و تدبّر نمودهاند یاد مىکنیم که زانوى عجز در برابر پیشگاه با عظمت قرآن بر زمین زدهاند باشد که درسى براى مسلمانان بىتوجه به قرآن باشد.علت ذکر چنین اعترافاتى از دانشمندان غربى این است که اعتراف دشمن به فضل کتاب آسمانى ما مسلمانان در خور اهمیّت است.1

 ـ «فیلیپ.ک.حِتّى» دانشمند معاصر و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا که در باره تاریخ عرب تحقیقات ارزندهاى کرده و چندین کتاب در این زمینه نوشته است، در یکى از کتب خود به نام «تاریخ عرب» مىنویسد:قرآن از تمام معجزات بزرگتر است و اگر سراسر اهل عالم جمع بشوند بىتردید از آوردن مثل آن عاجز خواهند بود.
 

2ـ «دکتر گرینیه» فرانسوى:من آیات قرآن را که به علوم پزشکى و بهداشتى و طبیعى ارتباط داشت دنبال کردم و از کودکى آنها را فراگرفتم و کاملاً به آن آگاه بودم.بنابراین دریافتم که این آیات از هر نظر با معارف و علوم جهانى منطبق است...هر کس دست اندرکار هنر یا علم باشد و آیات قرآن را با هنر و علمى که آموخته است مقایسه کند به همان صورت که من مقایسه کردم بدون تردید به اسلام خواهد گروید، البته اگر صاحب عقلى سلیم و بى غرض باشد.
3
ـ «ناپلئون بناپارت» گوید:قرآن به تنهایى عهدهدار سعادت بشر است.
4
ـ «ارنست رنان» فرانسوى:در کتابخانه شخصى من هزاران جلد کتاب سیاسى، اجتماعى، ادبى و غیره وجود دارد که همه آنها را بیشتر از یک بار مطالعه نکردهام و چه بسا کتابهایى که فقط زینت کتابخانه من مىباشند ولى یک جلد کتاب است که همیشه مونس من است و هر وقت خسته مىشوم و مىخواهم درهایى از معانى و کمال بر روى من باز شود آن را مطالعه مىکنم و از مطالعه زیاد آن خسته و ملول نمىشوم.
این کتاب، قرآن کتاب آسمانى مسلمین است.
5
ـ «
هربرت جرج ونو» نویسنده انگلیسى، وقتى یکى از مجلههاى اروپا عقیده و رأى او را درباره بزرگترین کتابى که از آغاز تاریخ بشر تاکنون بیشتر از سایر کتب در دنیا تأثیر گذارد و مهمتر از همه به شمار آمده است، پرسید او در جواب نام چند کتاب را برد و در پایان آن چنین نگاشت:امّا کتاب چهارم که مهمترین کتاب دنیاست قرآن است، زیرا تأثیرى که این کتاب آسمانى در دنیا بر جاى نهاده نظیر آن را هیچ کتابى نداشته است.
6
ـ «تنورد» خاورشناس آلمانى:قرآن با نیروى برهان خود شنونده را مجذوب و شیفته خود مىسازد و قلوب را تسخیر مىکند.همین قرآن بود که ملّت وحشى عرب را معلّم جهانیان کرد.
7
ـ «گوته»، شاعر و نویسنده بزرگ آلمانى (1832 ـ 1749):ما در اوّل، از قرآن رویگردان بودیم، ولى طولى نکشید که این کتاب توجّه ما را به خود جلب نمود و به حیرت در آورد و بالاخره مجبور شدیم اصول و قوائد آن را بزرگ بشماریم و در مطابقت الفاظ آن با معانى بکوشیم.مرام و مقاصد این کتاب بىاندازه قوى و محکم و مبانى آن بلند و از این نظر ما را به اهمیت و علوّ مقام خود بیشتر جذب مىنماید.با این وصف بزودى بزرگترین تأثیر خود را در تمام جهان نموده، نتیجه مهّمى از خود به جا خواهد گذارد.و باز مىگوید: عنقریب است که این کتاب توصیف ناپذیر (قرآن)، عالم را به خود جلب نموده، تأثیر عمیقى در دانش جهان نهد و بالنتیجه جهانمدار گردد.
8
ـ «هـ .ج .ولز» دانشمند و مورخ انگلیسى (1946 ـ 1866):در قرآن بهترین عبارات و عالیترین جملات نازل گردیده و اسلوب فصاحت و بلاغت آن به حدّى زیباست که عقول عقلا را حیران ساخته است.قرآن کتابى است ابدى و جهانى.
9
ـ «ژول لابوم»، خاورشناس و متفکّر فرانسوى در مقدمه فهرست قرآن مىنویسد:قرآن براى همیشه زنده است و هر کس از مردم جهان بهقدر درک و استعداد خود از آن بهرهبرى دارد.
10
ـ «
راکستون» اسکاتلندى:سالیان درازى در جستجوى حقیقت بودم تا اینکه حقیقت را در اسلام یافتم.پس قرآن مقدس را دیدم و شروع به خواندن آن کردم.او بود که تمام سئوالات مرا جواب گفت.قرآن اُبهت وترس در انسان الهام مىکند و با این حال ثابت مىنماید که هر چه مىفرماید راست است.
11
ـ «مرى گیلورد دومن»
، دانشمند خاورشناس اروپایى:قسمتى از جنبه اعجاز قرآن مربوط به سبک و اسلوب انتشار آن مىباشد.این سبک و اسلوب به قدرى کامل و عظیم و باشکوه است که در حقیقت نه جن و نه انس توانایى برآوردن مثل آن را ندارند و نمىتوانند کوچکترین سورهاى نظیر و شبیه آن بیاورند.
12
ـ «هربرت جورج ونو»
نویسنده انگلیسى:قرآن کتاب علمى، دینى، اجتماعى، تهذیبى، اخلاقى و تاریخى است.مقررات و قوانین و احکام آن با احوال و قوانین و مقررات دنیاى امروزى هماهنگ و براى همیشه کتاب پیروى و عمل است.هر کس بخواهد دینى اختیار کند که سیر آن با تمدن بشر پیشرفت داشته باشد باید اسلام را اختیار کند.و اگر بخواهد معنى این دین را بیابد باید به قرآن مراجعه کند.
13
ـ جمعى از دانشمندان حقوقدان و اهل نظر که در «لاهاى» (پایتخت هلند) به منظور شرکت در کنفرانس جهانى ادیان گرد آمده بودند، پس از تحقیق و بررسیهاى لازم درباره حقوق و قوانین اسلام چنین اظهار نظر کردند که:آیین اسلام و قوانین مندرج در قرآن به موجب برخوردارى از عناصر کافى پیوسته با احتیاجات زمانى و ایدئولوژیهاى اجتماعى در حال تطور است و همیشه جوابگوى مسائل و مقتضیات زمان خواهد بود.
14
ـ «ناپلئون بنا پارت»:امیدوارم آن زمان چندان دور نباشد که من بتوانم همه مردمان خردمند و تحصیلکرده را از تمام دنیا به هم گرد آورم تا یک رژیم یکنواخت برقرار کنیم که مبنى بر تعلیمات قرآن مجید باشد زیرا فقط این تعلیمات است که درست و صحیح است و بشریّت را به سوى خوشبختى سوق مىدهد.
15
ـ بانو «واگلیرى» دانشمند ایتالیایى و پرفسور ادبیات عرب و استاد تاریخ تمدن اسلام در دانشگاه ناپل ایتالیا:با اینکه قرآن در سراسر جهان اسلام بارها خوانده مىشود، خواندن آن با این همه تکرار در پیروانش ایجاد خستگى نمىکند بلکه بعکس در ضمن خواندن مکرر هر روز عزیزتر مىشود.در خواندن یا شنیدن قرآن در ذهن خواننده یا شنونده حسن تعظیم و تکریمى بر مىانگیزد.متن قرآن در طول اعصار و قرون تاریخ نزول آن تا امروز به همان صورت باقى مانده و تا وقتى که خدا بخواهد و تا جهان ادامه داشته باشد باقى خواهد ماند.
16
ـ بانو «مایل انجلو» ایتالیایى:آشنایى من با تعالیم حیاتبخش و معارف درخشان اسلام و قرآن بینش جدید و عمیقى در من به وجود آورد و طرز فکرم را درباره جهان آفرینش و فلسفه وجود بکلّى دگرگون ساخت و احساس کردم تعلیمات اسلام بر خلاف تعالیم مسیحیت، انسان را موجودى شریف و با شخصیت مىشناسد نه موجودى کثیف و ذاتاً آلوده...در این کتاب دستور زندگى و نحوه بهرهبردارى از لذایذ این دنیا و حمایت آن، به طرزى جالب و خردمندانه بیان شده است.
17
ـ دکتر «گوستاولوبون» فرانسوى (1931
ـ 1841):قرآن که کتاب آسمانى مسلمین است تنها منحصر به تعالیم و دستورهاى مذهبى نیست و بلکه دستورهاى سیاسى و اجتماعى مسلمانان نیز در آن درج است.تعلیمات اخلاقى قرآن به مراتب بالاتر از تعلیمات اخلاقى انجیل است.
18
ـ «فونس ایتین دینیه» مستشرق فرانسوى (1929ـ1861):اسلام قوانین طبیعت را آنچنان تنظیم مىکند که هر کدام از آن قوانین به طبیعت بشر القا گردد بىشک آن را با کمال میل مىپذیرد و بر پایه همین اصل اگر از قرآن تعبیر به راهنما شده است تعبیرى صحیح و بجاست زیرا قرآن بشر را به بهترین روش زندگى رهبرى مىکند و او را به نیکوترین هدفها دعوت مىنماید.
19
ـ «لسیبون»
دانشمند فرانسوى:در عظمت و جلال قرآن همین بس که گذشت چهارده قرن از نزول آن نتوانسته کوچکترین خللى در آن ایجاد کند.اسلوب بیان و کلمات قرآن چنان تازه و شیرین است که گویى دیروز پیدا شده است
20
ـ «آلوارو ماچوردوم کومینز»، شاعر، نویسنده، روزنامهنگار و محقق اسپانیایى:عدهاى از من خواستند بعضى از سورههاى قرآن را برایشان ترجمه کنم، من هم سوره کوتاهى را انتخاب کردم که از یگانگى خداوند مىگوید، سوره توحید را.این سوره و موسیقى آن آنچنان زیبا بود که براى منِ شاعر بسیار مهم بود.همچنین سوره فاتحه الکتاب را که درباره جهانى بودن خداوند است ترجمه کردم.به این ترتیب بود که جهانى بودن و یگانگى خداوند مرا به این نتیجه رساند که این دین مردمىترین و منطقىترین دین براى از بین بردن ناآرامیها و مشکلات جوانان امروزى است.
21
ـ «ژول لابوم» فرانسوى در کتاب تفصیل الآیات:دانش جهانیان از سوى مسلمانان به دست آمده و مسلمین علوم را از قرآن که دریاى دانش است گرفتند و نهرها از آن براى بشریت در جهان جارى ساختند.

free counters

کد بارش قلب