زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/08/14
نیاز های جامعۀ اطلاعاتی

نیاز های جامعۀ اطلاعاتی 

information 

هر جامعۀ اطلاعاتی با توجه به خصیصۀ اصلی آن که وابستگی شدید به تولید و مصرف (اطلاعات) است، دارای نیازمندی های ویژه ای است که محور اصلی همۀ این نیاز ها اطلاعات است. عمده ترین محورهای این نیاز ها در سر فصل های زیر خلاصه می شود:

1.     اطلاعات فناوری و صنعت

2.     اطلاعات مربوط به تحقیق و توسعه

3.     اطلاعات پایه پزشکی و پیراپزشکی

4.     اطلاعات نظامی و استراتیژیک

5.     اطلاعات انسانی (جمعیت شناختی، مردم شناختی، یوم شناختی و ... )

6.     اطلاعات فرهنگی ، ادبی ، هنری و اقناعی

7.     اطلاعات علمی  

 

از طرفی دیگر برای اطلاعات ، ویژگی هایی مطرح می شود (ویلیامز) برای اطلاعات شش متغیر را در نظر می گیرد که عبارتند از:

 

1.     کمیت اطلاعات : که می تواند با تعداد مدارک ، صفحات واژه ها، حروف، نمودار ها و تصاویر و ... اندازه گیری شود

2.     محتوا: که عبارت است از معنی و مفهوم اطلاعات.

3.     ساختار: که مربوط به شکل ظاهری یا سازمان اطلاعات و رابطۀ منطقی بین عبارات یا عناصر است.

4.     زبان: که مشتمل بر علایم و حروف الفبا و ترکیب هایی است که به وسیلۀ آن ها، مطالب و پیام بیان می شود.

5.     کیفیت: که کامل بودن، صحت داشتن، مناسب بودن و به هنگام بودن اطلاعات را توصیف و مشخص می کند.

6.     عمر : که عبارت است از مدت زمانی که اطلاعات دارای ارزش می باشد.

free counters

کد بارش قلب