زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/08/07
برتریت دین مقدس اسلام

برتریت دین مقدس اسلام

هرگاه بین دین مقدس اسلام و سایر ادیان مقایسه نماییم ، بخوبی مشاهده میکنیم که دین مقدس اسلام برتریت زیادی نسبت به سایر در بخش های مختلف خویش دارد .  و همین برتریت های دین اسلام است که بیروان سایر ادیان را به خود جلب مینماید .  

برتر

سایر ادیان بشری به دو بخش تقسیم شده اند :

بخش اول : معتقدات و ادیانی  اند که تنها بخش روحی را مطرح نموده ، وهرگاه کسی بخواهد مطابق برنامه های این ادیان متدین شود ، باید از مادیت دوری نموده ، و یا به عباره دیگر ترک  دنیا نماید و در مغاره ها و سوراخ های کوه ها رفته مصروف عبادت شود ، ویاهم برای رسیدن به مقامات عالی این دین از ازدواج ، وزنده گی در خانواده دورشده و به عبادت در معابد ببردازد .

بیروان  چنین ادیان به دو مشکل اساسی مواجه میشوند ، یا اینکه ازین دین صرف نظر نموده به بیدینی رو میاورند . و یا اینکه در جریان تعهد خود به بیروی

دساتیر این دین مخفیانه مرتکب کناه میشوند ، زیرا انسان اصلا از دوبخش مادی و معنوی (روحی ) تشکیل شده است ، و با نهادن به ضرورت های مادی انسان مشکلاتی را بار میاورد . زیرا بسیاری غرایز انسانی است که در صورت بندش راه قانونی و مشروع با وسایل غیرمشروع خود را اشباع مینماید . و دینیکه این غرایز وضرورات انسانی را در نظر نگیرد حتما بیروان خود را یا ازدست میدهد ویا هم بیــروان مجرمی را بوجود میاورد که اضرار بزرکی به جامعه خواهند نمود . 

بخش دوم : معتقداتی  اند که تنها در محور مادیات میجرخند و بخش معنوی ( روحی ) حیات انسان را به باد فراموشی گرفت ه اند ، این ادیان و معتقدات که غالبا از منابع فکری بشری سرجشمه  سرانجام سبب بد بختی های میکردد که بیروان آن با نداشتن بخش معنوی ( روحی ) گرفت ار خلل های درحیات خویش میکردند که آثار آنرا در بسیاری از کشورهای پیشرفته مشاهده مینماییم ، بیروان این نوع معتقدات همیشه بهبود خود را درمسایل مادی زنده گی میبینند و هرگاه درکدام بخش مادیت ناکام ماندند فورا دست به خود کشی میزنند .  و کاهی هم با وجود داشتن منابع مادی خوب و دست داشتن به ملذات زنده گی احساس کمبود ی میکنند ، زیرا انسان نمیتواند که حیات خویش را بدون ضرورت های روحی بخوبی بسر برد .

ویژه گی های دین مقدس اسلام

 اسلام پاسخگوی دوبخشی مادی ومعنوی انسان است :  ویزه کی دین مقدس اسلام درین است که دو بخش اساسی ضرورت های حیات انسانی را مراعات مینماید ، دین مقدس اسلام مادیت ومعنویت را مانند دو بال یک برنده قرار میدهد ، به همین سان که یک برنده نمیتواند با یک بال برواز نماید ، به همین سان انسان نمیتواند با یک بخش مادی یامعنوی زنده گی کند بلکه اسلام تمامی غرایز مادی و معنوی انسان را بصورت کامل در نظر گرفت ه ، و مسلمانان را برای مراعات هر دو بخش رهنمایی مینماید .

2حضرت پیامبر محمد ( صلى الله علیه وسلم ) میفرماید : اعمل لدنیاک کأنک تعیش أبدا و اعمل لآخرتک کانک تموت غدا ) برای زنده گی دنیایی ات چنان کار کن که کویی همیشـه زنده هستی ، وبرای آخرتت چنان عمل نما که کویی فردا میمیری .

این حدیث شریف فکر انسان در دو بخش بصورت منظم ترتیب وتنظیم مینماید ، و به مسلمان میفهماند که در مورد زنده گی دنیا همیشه باید کار کرد ، و چنان کار نمود که شاید انسان همیشه زنده باشد ، ولی در عین حال نباید زنده گی آخرت را فراموش نمود ، برای آخرت نیز به اعمال خیر چنان مبادرت ورزد که شاید فردا وقت مردنش است ، با این قاعده انسان میتوان شکل وسطیت را اختیار نماید .

 اللـه (جل جلاله) برای مؤمنان تعلیم میدهد که در دعاهای خویش بگویند (ربنا آتنا فی الدنیا حسنـة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار)  بروردکارا برای ما نیکی دنیا و آخرت را نصیب نما . 

بعضی از کسانیکه به گوشه نشینی ها و دوری از مردم میخواستند در مغاره های کوه به عبادت مشغول شوند ، پیامبر(صلی الله علیه وسلم) فرمود : (لا رهبانیة فی الإسلام)

وزمانی هم جند شخص از صحابه پیامبر(صلی الله علیه وسلم) به خانه اش رفته در مورد زنده گی پیامبر(صلی الله علیه وسلم) استفسار نمودند ، دیدند که پیامبر(صلی الله علیه وسلم) اسلام ازدواج نموده ، شبانکاه  هم عبادت میکند وهم در هنگام خواب استراحت مینماید ، روزانه گاهی روزه میگیرد ، وروز های دیگری را بدون روزه به سر میبرد .

آنان از عمل پیامبر(صلی الله علیه وسلم) تعجب نمودند ، ولی دلیل  گفتند که پیامبر(صلی الله علیه وسلم)  این امور را برای این میکند که از تمامی کناهان معاف است ، ولی ما مثل پیامبر( صلی الله علیه وسلم )  نیستیم ، یکی تصمیم گرفت  که هیجکاهی ازدواج نکند ، و عمرخود را در عبادت بکزراند ، دیگری  گفت من هیحکاهی شب خواب نمیکنم و میخواهم تمامی شب را به عبادت سپری نمایم ، وسومی هم

2 شمولیت دین مقدس اسلام :  دین اسلام شامل تمام بخش های اقتصادی ، اجتماعی ، معنوی ، روحی ، سیاسی ، فردی و غیره میباشد .

3عالمیت دین مقدس اسلام : دین مقدس اسلام مخصوص کدام منطقه یی خاص ، ملیت خاص ، قوم خاص ، رنک خاص نیست ، ( کلکم من آدم و آدم من تراب ) همه شما از حضرت آدم خلق شده اید و حضرت آدم از خاک بیدا شده ، همه اقوام از اولاده حضرت آدم ( علیه السلام ) میباشند ، و ازینکه همه از یک مادر وپدرخلق شده اند ، وبنده یک خالق هستند ، دین الهی نیز لازم است ، اختلافات قومی ، لسانی ، نزادی و غیره را درنظرنداشته باشد ، بلکه  اللـه ( جل جلاله ) متعال ( جل جلاله ) این  دین را دین  همکانی وعالمی قرارداده است  ، بهترین انسانان در نزد  اللـه ( جل جلاله ) متعال     ( جل جلاله ) اشخاص برهیزکار وباتقوا میباشد ( إن اکرمکم عندالله اتقاکم) این دروس ما را به بحث جدیدی میکشاند که ( مفهوم عبادت دراسلام ) را مورد مطالعه قرار دهیـــــم .

free counters

کد بارش قلب